#

Privacy Verklaring ANS.

ANS. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, gebruiken en verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacy Verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via: info@ans-mode.nl


ANS. is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. ANS. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ANS. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval :

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens aan ons zijn verstrekt/door ons zijn verkregen;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van de gegevens gewaarborgd is;
  • Geen gegevens verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, dan wel voor een wettelijke grondslag;
  • Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens respecteren, en u daarop wijzen in deze Privacy Verklaring.

HOE GEBRUIKT ANS. UW GEGEVENS?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor ANS. uw persoonsgegevens verwerkt. We geven aan welke gegevens voor welke doelen worden gebruikt, de juridische grondslag en hoelang wij de gegevens bewaren.

DOEL

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen: aankoop van een produkt; bestelling van een produkt; versturen van een produkt; het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; deelname aan ons vaste klantenspaarsysteem.

GRONDSLAG VERWERKING

De juridische grondslagen voor de verwerking van uw gegevens zijn:

-(koop)overeenkomst

-toestemming

-wettelijke verplichting (afdracht belastingen en financiële administratie)

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen wij direct, of via onze website, van uzelf: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, aflever gegevens (bij bestellingen) en geboortedatum (bij nieuwsbrieven en klanten spaarsysteem)


BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel. Daarnaast gelden wettelijke bewaartermijnen voor de belastingdienst en de financiële administratie.

Voor de nieuwsbrief en het vaste spaarsysteem bewaren wij uw gegevens tot wederopzegging. Berichten in het online Gastenboek bewaren wij tot u ons verzoekt om verwijdering. De hier bedoelde verzoeken tot stopzetting en verwijdering kunt u zenden aan: info@ansmode.nl


VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die wij van u hebben ontvangen kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van:

-verzorgen van de financiële administratie

-afdracht van belastingen

-versturen van bestellingen en aankopen

Wij kunnen persoonsgegevens slechts met andere derden delen indien u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

RECHTEN OMTRENT UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, en overdracht. Mocht u van uw recht(en) gebruik willen maken verzoeken wij u ons te berichten op: info@ans-mode.nl

U kunt u uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door ons op ieder moment intrekken, wij verzoeken u dan ons te berichten op info@ans-mode.nl

WIJZIGINGEN

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde Privacy Verklaring wordt gepubliceerd op onze website.Wij raden U daarom aan onze website regelmatig te bezoeken.

VRAGEN EN KLACHTEN

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze Privacy Verklaring en de wijze waarop ANS. uw gegevens verwerkt, neem dan contact met ons op via: info@ans-mode.nl

Ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons neem dan contact met ons op via info@ans-mode.nl.

Daarnaast kun u altijd contact opnemen met, en een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.
ANS.

Westzijde 25-27, 1506 EA Zaandam

Tel. 075 6351994

info@ans-mode.nl

Ingeschreven bij KVK: 35020278
BTW nummer: 8110.686.63.B01

Versie 1.08 juni 2018

Volg ons op social media

Deel deze pagina